Tougher than Trigonometry: Wise Owl's new Enamel Paint